Algemene voorwaarden

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis toegepast, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of de context het tegendeel bewijst:

1.1 Toegangskosten: prijs van tickets.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Eindgebruiker en MUST SEE Rotterdam.

1.3 Evenement: een publiek of privaat evenement, zoals een uitvoering van artistieke, muzikale, culturele, sportieve en / of recreatieve aard georganiseerd door de organisator.

1.4 Eindgebruiker / jij: de genoemde natuurlijke persoon die tickets koopt voor een evenement via de MUST SEE Rotterdam-kanalen.

1.5 Locatie: de plaats waar het evenement wordt gehouden.

1.6 Bestelling: het totale aantal Tickets in één aankoop, zoals ingevuld door de Eindgebruiker.

1.7 Organisator: de partij die zich ertoe verbindt om de organisatie van het Evenement te organiseren en draagt.

1.8 Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon met naam, inclusief maar niet beperkt tot een naam, een e-mailadres en een telefoonnummer.

1.9 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MUST SEE Rotterdam.

1.10 Ticketprovider derde: een partij die tickets aanbiedt, voor haar eigen evenementen of evenementen die door anderen worden georganiseerd.

1.11 Ticket (s): de digitale of fysieke licentie voor deelname aan een evenement.

1.12 MUST SEE Rotterdam: MUST SEE Rotterdam International BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.13 MUST SEE Rotterdam-kanalen: een website, applicatie, widget, (embedded) link, callcenter of een andere manier waarop MUST SEE Rotterdam de aankoop van tickets door de eindgebruiker toestaat.

1.14 MUST SEE Rotterdam Customer Service: de afdeling MUST SEE Rotterdam beschikbaar voor vragen en opmerkingen van eindgebruikers, contactgegevens zijn te vinden via de MUST SEE Rotterdam-website.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 
2.1 Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd worden aangepast door MUST SEE Rotterdam eenzijdig te bekijken – zijn van toepassing op alle MUST SEE Rotterdam-services waarbij MUST SEE Rotterdam de eindgebruikerstickets voor een door de organisator georganiseerd evenement faciliteert. De MUST SEE Rotterdam-voorwaarden zijn van toepassing op alle MUST SEE-kanalen in Rotterdam. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de MUST SEE Rotterdam-kanalen, erkent u en stemt u ermee in de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

2.2 In aanvulling op de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement van toepassing tussen de betreffende partij en de eindgebruiker. De Algemene Voorwaarden van de Organisator zijn verkrijgbaar bij de betreffende partij.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden en andere algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden.

3. Toepassingsgebied van de MUST SEE-service in Rotterdam (‘de overeenkomst’) 
3.1 MUST SEE, via de MUST SEE-kanalen in Rotterdam, biedt een platform waarmee evenementen kunnen worden geadverteerd en waarmee eindgebruikers kaartjes voor dergelijke evenementen kunnen kopen. MUST SEE Rotterdam treedt alleen op als tussenpersoon bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de eindgebruiker en de externe ticketaanbieder en MUST SEE dat Rotterdam in geen enkel opzicht partij is bij die overeenkomst.

3.2 MUST SEE Rotterdam, voordat de Tickets door de Eindgebruiker worden betaald, het totale door de Eindgebruiker te betalen Bestellingsbedrag vermelden, bestaande uit de Toegangskosten en – in sommige gevallen – een Reserveringsvergoeding. De boekingskosten dekken alle andere kosten, zoals servicekosten en / of verwerkingskosten die door een derde aanbieder of organisator in rekening worden gebracht en betalingskosten die door betalingsdienstaanbieders in rekening worden gebracht.

3.3 Na succesvolle afronding van de betaling van de Toegangskosten en alle andere kosten door de Eindgebruiker en levering van de Tickets aan de Eindgebruiker door MUST SEE Rotterdam, de Derde Partij Ticketaanbieder of de Organisator, moet de Overeenkomst tussen MUST SEE Rotterdam en Einde Gebruiker is gesloten.

3.4 In het geval dat er geen toestemming voor de betaling van de Eindgebruiker wordt ontvangen, moet MUST SEE Rotterdam de Eindgebruiker op de hoogte brengt dat de transactie is mislukt en dat er bijgevolg geen Overeenkomst zal zijn gesloten en / of is gesloten.

3.5 MUST SEE Rotterdam heeft het recht om de Bestelling van de Eindgebruiker binnen 48 uur na voltooiing van de betaling te wijzigen of te annuleren in het geval dat MUST SEE dat Rotterdam de Eindgebruiker de daadwerkelijke tickets niet kan bezorgen.

3.6 MUST SEE Rotterdam koopt de kaartjes bij de externe ticketaanbieder of de organisator en levert de tickets af aan de eindgebruiker of zorgt ervoor dat de tickets per e-mail door de externe aanbieder of de organisator aan de eindgebruiker worden bezorgd. , SMS en / of andere berichten.

3.7 Bij aflevering van de gekochte Tickets door MUST SEE Rotterdam, de Derde Partij Ticketaanbieder of de Organisator aan de Eindgebruiker doet de Eindgebruiker afstand van zijn recht om de Overeenkomst te ontbinden gedurende de bedenktijd van 14 kalenderdagen.

3.8 Het Ticket geeft de Eindgebruiker toegang tot het Evenement. Het ticket is alleen geldig op de datum en het tijdstip aangegeven op het ticket, tenzij anders vermeld op het ticket. Voor sommige Evenementen kan het Ticket geldig zijn op andere dagen dan de datum die op het Ticket wordt vermeld, maar zal nooit geldig zijn op data later dan 14 dagen na de datum aangegeven op het Ticket. Eindgebruikers kunnen contact opnemen met MUST SEE Rotterdam Customer Service om na te gaan of hun gekochte ticket geldig kan zijn op andere datums dan de datum die op het ticket staat vermeld.

3.9 Annuleringsvoorwaarden: Gelet op het bepaalde in artikel 6: 230p onderdeel b van het Burgerlijk Wetboek, zijn de bedenktijd en het herroepingsrecht niet van toepassing op de diensten van MUST SEE Rotterdam. Vandaar dat MUST SEE Rotterdam niet verplicht is om Tickets terug te nemen of om te ruilen nadat de betaling is afgerond, noch om de Eindgebruiker een terugbetaling te geven. De eindgebruiker moet contact opnemen met MUST SEE Rotterdam Customer Service om hun tickets te annuleren en restitutie te vragen. Wanneer terugbetaling mogelijk is, worden de beperkingen die van toepassing zijn vermeld op de productpagina en in de e-mail voor het bezorgen van tickets die door MUST SEE Rotterdam aan de eindgebruiker is verzonden. De Eindgebruiker moet contact opnemen met MUST SEE Rotterdam Customer Service vóór de aangegeven tijdslimiet; alle tickets zonder bezoektijd vermeld beginnen om middernacht op de bezoekdatum. Wanneer MUST SEE Rotterdam akkoord gaat met een annulering met restitutie, moet MUST SEE Rotterdam de eindgebruiker annuleringskosten in rekening brengt gelijk aan 8% van de totale orderwaarde.

3.10 MUST SEE Rotterdamse diensten zijn alleen beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan ​​om de inhoud of informatie, software, producten of diensten die beschikbaar zijn op de MUST SEE Rotterdam-kanalen opnieuw te verkopen, deep-linken, gebruiken, kopiëren, controleren (bijv. Spinnen, schrapen), weergeven, downloaden of reproduceren. elke commerciële of concurrerende activiteit of doel, tenzij expliciet overeengekomen.

4. Gebruik van persoonlijke gegevens 
4.1 MUST SEE Rotterdam respecteert uw privacy en verwijst naar het Privacybeleid voor meer informatie.

5. Intellectuele eigendomsrechten 
Het is de Eindgebruiker niet toegestaan ​​intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot namen, logo’s, formules en eventuele bewoording en muziek, voor reclamedoeleinden of anderszins, die bij MUST SEE Rotterdam behoren, direct of indirect, openbaar te maken en / of of ze reproduceren of anderszins gebruiken of ervan profiteren, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van MUST SEE Rotterdam is verkregen

6. Disclaimers 
6.1 MUST SEE Rotterdam garandeert niet dat:

a) de informatie over de MUST SEE Rotterdam-kanalen is correct en volledig. Bij het verlenen van diensten is de informatie gebaseerd op de informatie die door Ticket Providers of Organisatoren van MUST SEE Rotterdam wordt verstrekt. Hoewel MUST SEE Rotterdam redelijke vaardigheid en zorg zal gebruiken bij het uitvoeren van services, MUST SEE Rotterdam niet zal verifiëren of, en kan niet garanderen dat, alle informatie juist, volledig of correct is (inclusief de tarieven en beschikbaarheid van Tickets), noch MUST SEE Rotterdam zijn verantwoordelijk gehouden voor eventuele fouten, inclusief fouten als gevolg van eventuele onderbrekingen (als gevolg van tijdelijke en / of gedeeltelijke uitval, reparatie, upgrade of onderhoud of anderszins van de MUST SEE Rotterdam-kanalen), onjuiste, misleidende of onware informatie of niet-levering van informatie. De MUST SEE-kanalen in Rotterdam vormen geen en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit, serviceniveau, kwalificatie of (ster) beoordeling van een evenement dat beschikbaar is via de MUST SEE Rotterdam-kanalen.

b) weergave van prijzen op basis van valutaomrekening is correct. Valutaconversie is alleen voor informatiedoeleinden en er mag niet op worden vertrouwd als zijnde accuraat en in realtime; werkelijke tarieven kunnen variëren.

6.2 Kennelijke vergissingen en fouten in de prijsstelling (inclusief drukfouten) zijn niet bindend.

7. Aansprakelijkheid 
7.1 MUST SEE Rotterdam is niet aansprakelijk jegens de Eindgebruiker, behalve in geval van directe schade veroorzaakt door grove schuld of grove schuld van bewuste roekeloosheid van MUST SEE Rotterdam of MUST SEE werknemers van Rotterdam (handelend in de loop van hun baan moet MUST SEE Rotterdam als geheel en collectief aansprakelijk stellen jegens de Eindgebruiker voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst en de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden, ongeacht of deze in onrechtmatige daad zijn vastgelegd, of anderszins, voor zover wettelijk toegestaan , beperkt zijn tot het betalen van directe schade toe te schrijven aan MUST SEE Rotterdam en zal het bedrag van de Toegangskosten niet overschrijden.

7.2 MUST SEE Rotterdam is niet aansprakelijk voor indirecte schade of verlies, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, enige andere vorm van niet-gerealiseerde uitkering en schade door verlies van gegevens die op de een of andere manier zijn voorgevallen door en / of voortvloeien uit de gebruik van deze website.

7.3 Meer specifiek, MUST SEE Rotterdam is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, hoe ook ontstaan, met betrekking tot:

  1. a) toegang tot het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, of voor de stand van zaken in en rond de Locatie;
  2. b) de aankoop en levering van tickets door derden, of voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Eindgebruiker, niet volledig worden nagekomen door MUST SEE Rotterdam en waarbij een derde partij – bijvoorbeeld de kassa op een Locatie – is direct of indirect betrokken geweest;
  3. c) schadevergoeding, inclusief compensatie of vergoeding van de toegangskosten, in geval van annulering van het evenement. Indien en in de mate dat de Organisator beslist om de Toegangskosten terug te betalen en de Organisator MUST SEE Rotterdam erbij betrekken om dit uit te voeren, zal de vergoeding van de Admissions Costs die aantoonbaar zijn betaald aan MUST SEE Rotterdam worden afgehandeld door MUST SEE Rotterdam;
  4. d) het verlies van Tickets door de Eindgebruiker om welke reden dan ook;
  5. e) overlijden, letsel, ongevallen, verlies, schade of diefstal tijdens of als gevolg van een bezoek aan het Evenement of de Locatie; en.
  6. f) enige schade voortvloeiend uit een overmachtsituatie (“overmacht”), in overeenstemming met artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek).
  7. Recensies en foto’s.

8. De voltooide eindgebruikersbeoordeling: 
a) kan worden geüpload naar de MUST SEE Rotterdam-kanalen om (toekomstige) klanten te informeren over uw mening over het evenement of de locatie;
b) (geheel of gedeeltelijk) gebruikt en geplaatst door MUST SEE Rotterdam naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld voor marketing, promotie of verbetering van MUST SEE Rotterdam-services) op MUST SEE Rotterdamse kanalen of dergelijke (sociale) mediaplatforms, nieuwsbrieven, speciale promoties, apps of andere kanalen die eigendom zijn, gehost, gebruikt of gecontroleerd door MUST SEE Rotterdam en MUST SEE Rotterdamse zakelijke partners. MUST SEE Rotterdam behoudt zich het recht voor om recensies aan te passen, te weigeren of te verwijderen naar eigen goeddunken van Rotterdam.

8.2 Door foto’s / afbeeldingen te uploaden naar het MUST SEE Rotterdam-systeem (bijvoorbeeld als aanvulling op een recensie), verklaart, garandeert en stemt u ermee in dat u het auteursrecht op de foto’s / afbeeldingen bezit en dat u ermee akkoord gaat dat MUST SEE Rotterdam de geüploade foto’s mag gebruiken / afbeeldingen op de MUST SEE Rotterdam-kanalen, en in (online / offline) promotiemateriaal en publicaties en zoals MUST SEE Rotterdam naar eigen goeddunken geschikt vinden. U verleent MUST SEE Rotterdam een ​​niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, onvoorwaardelijk, eeuwigdurend recht en licentie om de foto’s en recensies te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te verspreiden, in sublicentie te geven, te communiceren en beschikbaar te maken als MUST SEE Rotterdam naar eigen inzicht ziet het goed. Door deze foto’s te uploaden en te bekijken, aanvaardt de persoon die deze uploadt de volledige wettelijke en morele verantwoordelijkheid van alle juridische claims die worden gemaakt door derden (inclusief maar niet beperkt tot de relevante locatie) vanwege MUST SEE Rotterdam publiceren en gebruiken . MUST SEE Rotterdam is niet de eigenaar van of onderschrijft de foto’s / afbeeldingen of beoordelingen die zijn geüpload. De waarheidsgetrouwheid, de geldigheid en het recht op gebruik van alle foto’s / afbeeldingen wordt verondersteld door de persoon die de foto heeft geüpload en is niet de verantwoordelijkheid van MUST SEE Rotterdam. MUST SEE Rotterdam neemt afstand van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de geposte foto’s / afbeeldingen.

9. Diversen 
9.1 In het geval dat een van de voorwaarden van de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden ongeldig of anderszins niet bindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden onaangetast. MUST SEE Rotterdam zal al het mogelijke doen om de bewoording te veranderen om zo veel mogelijk de bedoeling en het doel van niet-bindende of anderszins niet-bindende voorwaarden te bereiken.

9.2 De MUST SEE Rotterdam-voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de eindgebruiker en MUST SEE Rotterdam.

9.3 Op de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, inclusief vragen over hun bestaan, geldigheid of beëindiging, zullen worden verwezen en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage in Amsterdam, Nederland. De arbiter wordt met wederzijdse instemming goedgekeurd. Indien het geschil niet binnen 10 dagen na het begin van de arbitrage door arbitrage wordt beslecht, of een zodanige verdere periode als de partijen schriftelijk overeenkomen, wordt het geschil verwezen naar en uiteindelijk opgelost door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

9.4 De MUST SEE Rotterdam-voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast door MUST SEE Rotterdam. De wijzigingen worden 30 dagen na publicatie op deze website van kracht. MUST SEE Rotterdam beveelt daarom aan om van tijd tot tijd de MUST SEE Rotterdam-voorwaarden te controleren.

9.5 De ​​originele Engelse versie van deze algemene voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie is alleen een beleefdheids- en kantoorvertaling en u kunt geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden of inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en enige andere taalversie van deze algemene voorwaarden, is de Engelse versie voor zover toegestaan ​​door de wet van toepassing, prevaleert en sluitend. De Engelse versie is beschikbaar op de MUST SEE Rotterdam-website (door de Engelse taal te selecteren) of wordt op uw schriftelijke verzoek naar u verzonden.

10. Contact 
MUST SEE Rotterdam is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Prins Hendrikkade 32A-3, 3071 KB Rotterdam, Nederland. MUST SEE Rotterdam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70084416 en 70082006. U wordt verzocht om alle correspondentie naar MUST SEE Rotterdam te sturen naar het e-mailadres helpenjegraag@mustsee.today of contacteer MUST SEE Rotterdam op 00 31 (0) 84 867 5112

11. Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn handels-, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden
Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons MUST SEE door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen op de hoogte stellen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract ontvangen hebben, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug ontvangen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang wat het eerste is. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U zult alleen voor het waardeverlies van de goederen moeten betalen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en leveringsadres zich op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

Algemene informatie

1) Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik, indien nodig, een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.

2) Stuur de goederen niet rembours naar ons terug.

3) Wij wijzen u erop dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

12. Verzendbeleid

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 17:00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de product pagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

€ 2,95 voor bestellingen die door de brievenbus passen
€ 5,95 voor bestellingen onder de € 75,-
Gratis voor bestellingen vanaf € 75,-

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorging van DPD. Over het algemeen zal de aflevering binnen 3 werkdagen plaatsvinden tussen 9:00 en 18:00. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Versie 1.2 | 1 november 2022

Menu
×

Waarmee kunnen we u helpen?

×